het TheaterFestival

Sectorbrede denkdagen

hTF & Kunstenpunt

data

ma 09.09, 10:00

tickets

di 10.09, 10:00

tickets

Gratis deelname

locatie

DE SINGEL

taal

Nederlands en Engels

Info

De sectordag van Kunstenpunt en het TheaterFestival wordt dit jaar een tweedaagse! Extra tijd om uit te wisselen rond belangrijke thema’s, ideeën voor de toekomst en hands-on acties. Op beide voormiddagen kun je je inschrijven voor activiteiten die komen uit de inzendingen voor onze open call: een workshop rond democratisch beslissen, het delen en hergebruiken van technisch en bouwmateriaal, of de vraag wat speelsheid betekent in onze dagelijkse praktijken en samenleving, om er maar enkele te noemen.

De eerste dag start om 10:00 met een inleiding door Kunstenpunt en het TheaterFestival in de Muziekstudio van DE SINGEL.

 

Vergoeding, drempels en vertrouwelijkheid

Kunstenpunt & het TheaterFestival wil dat de stem van makers & kunstwerkers meer gehoord wordt. Voor freelance kunstenaars/kunstwerkers (die niet op de payroll staan van een kunstenorganisatie en voor wie deelname dus onbezoldigd is) is er een vrijwilligersvergoeding per dag voorzien. Dit kun je aangeven bij het inschrijvingsformulier.

Verder willen we eventuele drempels voor deelnemers helpen verlagen, door op specifieke noden in te gaan en de passende toegankelijkheid te bieden (fysiek, taal, voedselvoorkeuren of kinderopvang). Laat ons weten hoe we je tegemoet kunnen komen via ons inschrijvingsformulier.

Om een veilig gesprek mogelijk te maken, engageren Kunstenpunt & het TheaterFestival zich om aanwijsbare uitspraken binnen het gesprek te houden en deze inzichten anoniem te verwerken in het verslag.

 

Workshop ‘Speelsheid’

Dag 1 / 10:30 meteen na de inleiding / collectief 

Wat kunnen we leren van de spelers, het spel, de speelsheid? Wat is spelen en wat kan meer spel en speelsheid ons brengen in ons dagdagelijks leven? Hoe gaan we al spelend om met onze realiteit en omgeving? En welk potentieel schuilt er achter het radicaal omarmen van spel en speelsheid?

Tijdens de sectorbrede denkdagen nodigt Geert Belpaeme je uit om vanuit speelsheid de gesprekken, de ontmoetingen en de uitdagingen van ons podiumkunstenveld aan te gaan. In een artistieke gemeenschap waarbinnen zoveel praktijken vanuit spelen vertrekken, zouden we veel meer speelsheid kunnen aanwenden ten aanzien van de structuren en dynamieken van het werkveld. Als uitgangspunt neemt hij zijn eigen boek, maar ook teksten van Anna Lowenhaupt Tsing, Rosi Braidotti, Karen Barad e.a. 

Wie zich inschrijft volgt een korte workshop aan het begin van de dag en een slotmoment op het einde van de dag. Doorheen de dag wordt je uitgenodigd om vanuit speelsheid te handelen en te denken.

BIO: Geert Belpaeme schreef een boek over spelen dat in september, vlak voor de start van het Theaterfestival, uitkomt bij uitgeverij Letterwerk. In dat boek neemt hij de praktijk van de toneelspeler als aanleiding om een bredere speelsheid te beschrijven.

Een materiaalbank voor de kunsten

DAG 1 / 11:00 – 13:00

Hoe kunnen we de afvalberg van de culturele sector verkleinen? Met de hulp van iedereen uit de sector willen we alternatieven verkennen om drempels voor het delen van materiaal weg te nemen. In creatieprocessen ontbreekt vaak de tijd en kennis om ecologisch te denken, maar samen kunnen we een breder draagvlak creëren voor een duurzamer beleid in de sector. Op de denkdagen brengen we de fundamenten in kaart en maken we een actieplan voor de toekomst. Daarnaast worden er concrete tools aangereikt om meteen aan de slag te gaan en zo vandaag nog een ecologisch verschil te maken.

Voel je je aangesproken? Doe mee aan de denkdagen en help bij het bouwen van een collectieve materialenbank, waar decors, kostuums, technisch materiaal en meer kunnen worden gedeeld en hergebruikt. 

Deze activiteit wordt geleid door Gilles Pollak, (licht)technieker en scenograaf (TAZ, WOLF WOLF, Camping Sunset…) en Eva Bracke, productieleider (het TheaterFestival, Camping Sunset, …)

Safe(r) Spaces

DAG 1 / 11:00 – 13:00 

Tijdens hun carrière gaan kunstenaars van de ene rol naar de andere. Van informele naar formele scenario’s, als trainer, artiest of organisator, als maker of uitvoerder, zowel op het podium als achter de schermen. Bij het bewegen tussen deze werelden is veiligheid van groot belang. Hoe kunnen we zorgen voor een veilige omgeving voor onszelf en anderen? De afgelopen jaren werkte de circussector aan veiligheid als een integraal begrip, waar technische, fysieke en psychosociale veiligheid evenwaardig zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin iedereen naar zijn kunnen bijdraagt en ieder zijn rol in speelt. Wat kunnen we van elkaar leren? Welke fuck-ups droegen waardevolle inzichten in zich? We nodigen de podiumkunstensector uit voor een gezamenlijk moment van reflectie rond veiligheid in de podiumkunsten. 

Deze workshop wordt geleid door Circuscentrum.

Landschapstekening Kunsten

DAG 1 / 14:00 – 17:00

s Namiddags nodigen we je uit je stem te laten horen rond burning issues met betrekking tot het podiumkunstenlandschap. Deze sessies dienen ook als input voor ons traject Landschapstekening Kunsten. 

-> Lees hier meer over de Landschapstekening.
Samen verdiepen we ons in bestaande uitdagingen en kansen voor verbetering. We maken hier voldoende tijd voor vrij: op namiddag 1 (Maandag 9 september brengen we de verschillende kwesties in kaart. Tijdens namiddag 2 (Dinsdag 10 september) diepen we de kansen en uitdagingen uit, en gaan waar mogelijk op zoek naar oplossingen. Je beslist zelf of je op dag 2 bij hetzelfde thema blijft, of naar een andere gesprekstafel verhuist. Het team van Kunstenpunt is er op beide dagen bij om de gesprekken te faciliteren en voor een goede groepsdynamiek te zorgen.

<< Dit maakt deel uit  van het landschapstekeningstraject dat Kunstenpunt ontwikkelt, in dialoog met de kunstensector. Lees er hier meer over.

De verschillende tafels: 

1. Het publiek van morgen
Wie is ons publiek? Hoe gaan we vandaag met hen in dialoog? Hoe werken we aan een duurzame en liefst langdurige relatie? Dit is bij uitstek een uitnodiging naar de sector jong publiek en het avondcircuit om gemeenschappelijke  inzichten en kennis rond publiekswerking te delen.

2. Verhalen, en hoe ze verteld worden
Kunst is een kwestie van verhalen vertellen. Op een podium kan dat in ontzettend veel vormen. We belichten vormen die binnen het Kunstendecreet wat onderbelicht blijven: cabaret, spoken word, comedy, drag, scenario. Hoe open staat de sector voor minder bekende vormen van verhalen vertellen, en hoe staan deze vormen in verhouding of contrast tussen het theater, de performance en de dans die we zo goed kennen? Een warme uitnodiging aan alle storytellers in de sector om hun praktijken met ons te delen.

3. (Gender)diversiteit binnen artistiek-technische profielen
Het genderonevenwicht in technisch-artistieke beroepen blijft erg groot. Zeker binnen de coördinerende functies blijft diversiteit in het algemeen klein in deze beroepscategorie. Hoe komt dat? Wat kunnen we eraan doen? Van opleiding tot werkveld: we nodigen je uit mee na te denken hoe we samenwerken richting meer gelijkheid.

4. Spreiding en spreidingsmodellen
De spreiding van podiumwerk staat onder druk. Welke verschillende spreidingsmodellen bestaan er vandaag? Welke werken beter, welke zijn misschien minder aangepast aan de tijd, en hoe staan ze in verhouding tot het makerschap, productie, programmatie en presentatie? Deze tafel is een vervolg op onze Landschapstekeningssessie Spreiding binnen podiumkunsten en muziek (Juni). De meesten zijn het erover eens dat verandering nodig is. Maar hoe kan en moet die eruitzien? En hoe brengen we die tot stand?

5. Van amateur- tot professionele kunsten
Ons podiumkunstenveld is groot, breed en divers. Vele praktijken, van professioneel tot vrijetijdskunst, vinden er een plek en brengen een aanbod naar een publiek. Maar tussen “professioneel” en “amateur” gaapt geen kloof, integendeel. Eigenschappen, vragen en noden overlappen. Het zijn ook geen statische categorieën. Toch hebben ze verschillende decreten en een verschillend beleid. Waar ligt eigenlijk het verschil tussen “professioneel” en “amateur”, en vooral: hoe kunnen beide circuits elkaar versterken en een zo groot mogelijke complementariteit nastreven?

6. Internationaal werken
Internationaal werken in de podiumkunsten vandaag: hoe ziet dat eruit? Onze keuzes bij internationalisering betrekken zich niet enkel tot spreiding en touring, maar ook rond behoeftes voor culturele verrijking, kennisdeling, sociaal-politiek engagement en solidariteit. Er zijn vragen rond ecologische impact, menselijke draagkracht, economische inflatie, politieke veranderingen in Vlaanderen en in de ons omringende landen. Welke kansen, uitdagingen en stappen zien we om onze traditionele sterkte – onze internationale verwevenheid – op peil te houden én aan te passen aan de uitdagingen van deze tijd?

7. Coproductie
Coproducties kunnen financiële ondersteuning behelzen zoals ook artistieke, logistieke en productionele hulp bij het spreiden van werk. Al lange tijd is er sprake van een “inflatie” van coproducties: kleinere sommen, een gelijk aantal mogelijke partners, en dus meer werk en grotere concurrentie om coproducties binnen te halen. Waaraan ligt dat? Hoe verhoudt zich het coproduceren vandaag tot  het podiumwerk, en met name ook tot vernieuwende praktijken: werk dat buiten de black box wordt gepresenteerd, andersoortige samenwerkingen en vormen van omkadering en publiekspresentatie?

8. Kunst en leerplichtonderwijs
Kunst en onderwijs zijn erg belangrijk voor elkaar. Creativiteit, kritische zin en verbeelding zijn cruciaal in de ontwikkeling van alle jongeren. Hoe vinden onderwijs en kunsten elkaar bij het ontwerpen van boeiend lesmateriaal, het ervaren van actuele kunst of het werken met kunstenaars in de klas? Hoe de noodzakelijke tijd en middelen hiervoor vrijmaken in scholen, kunstorganisaties en kunstenaars? Is er ruimte voor experiment en welke inspirerende praktijken en methoden kunnen de samenwerking versterken? Kortom, hoe kan kunst een integraal deel worden van het leven en leren van kinderen en jongeren?

9. Maatschappelijke en politieke betrokkenheid en de rol van kunst
Hoe staan we als veld tegenover sociale en politieke onrechtvaardigheden en de schending van mensenrechten? Is er consensus over hoe we ons hiertegenover moeten en kunnen verhouden, lokaal en internationaal? Vele kunstenaars geven blijk van sterk engagement. Hoe versterken en beschermen we hen hierin als instelling? En wat kunnen we meer doen dan kunstenaars hierin een platform bieden? Een gesprek over de verantwoordelijkheid van instellingen in tijden van maatschappelijke crisis, en de middelen die hen hiertoe ter beschikking staan.

BREAKFASTCLUB

DAG 2 / 8:30 – 10:30 

BREAKFASTCLUB is een intieme ontmoeting met een artistiek voorstel en met elkaar. Tijdens een ontmoeting op een ongebruikelijk tijdstip met een hapje en een drankje als bindende factor, worden andere manieren van delen, kijken en ervaren mogelijk. Het concept van Gouvernement combineert presentatiemomenten van kunstenaars met een gemodereerd gesprek over de thema’s die de getoonde werken oproepen.

Voor deze editie van BREAKFASTCLUB & in de context van het Theaterfestival, stelden we een programma samen met Art Science studenten van de UGent over jongeren en kinderen als artistieke partners. 

Samen stellen we de vraag hoe kinderspel een artistiek instrument kan zijn.  We kijken eerst naar Divinations (2019) van Sarah Vanagt, waarin kinderen in Brussel, Sarajevo en Athene de toekomst voorspellen aan de hand van een projectie van materialen die ze op straat vonden. Daarna lezen Mats Vandroogenbroeck en Jonas Baeke hun gloednieuwe kinderboek Bambiraptor voor, gebaseerd op de gelijknamige kindershow. 

Dit alles zal aanleiding geven tot een gesprek met multidisciplinair kunstenaar Junior Akwety, artistiek pedagoge Maily Beyrens Xu en artistiek directeur van het Gentse kleutertheater 4Hoog Simon D’Huyvetter. 

 

BREAKFASTCLUB
Lauren Borremans, Vincent Focquet, Marie Umuhoza en Nele Keukelier

EEN PROJECT VAN
Gouvernement

MET DE STEUN VAN
KAAP, VIERNULVIER, STUK, Campo, De Studio, het TheaterFestival, Rekto:Verso, Universiteit Gent en De Vlaamse Gemeenschap

Open Space Technology

DAG 2 / 10:30 – 13:00 

Welk proces is er nodig om macht te herverdelen binnen de (socio)culturele en kunstensector? 

Hoe komt het dat interne werkingen er niet in slagen representatief genoeg te zijn voor de samenleving? Hoe kan hedendaagse (podium)kunst toegankelijk zijn voor iedereen? Zijn onze huizen open huizen, én zo veilig als we ze willen? Kortom: wat is er nodig om de reeds voelbare shift in leadership in de sector radicaal te laten doorbreken? En vooral – wat doen we eraan?

Open Space Technology is een methode waarbij alle aanwezigen samen de agenda bepalen en waar we in een veilige omgeving worden uitgenodigd om inzichten en ervaringen met elkaar te delen. We komen via de beleving van alle deelnemers tot concrete en realistische werkpunten.

Voor wie:
– Organisaties en belangenbehartigers uit de (socio)culturele en kunsten sector samen met hun deelnemers en vrijwilligers. 
– Iedereen die graag over het thema ‘macht herverdelen’ in gesprek gaat.

credits:
Een voorstel van: Cultureghem & Demos vzw
In samenwerking met het lerend netwerk How to OMTA: 30cc Leuven, BUDA Kortrijk, S.M.A.K., Kunstencentrum, VierNulVier & Park Poetik